Retour
Abstraktes Bild
1987

Oil on canvas

78 3/4'' x 78 3/4''